ยินดีต้อนรับเข้าสู่...รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers (PC54504) สำหรับนักศึกษา ค.บ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่1, หมู่ 2, และ ค.บ.1 พลศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
Information and Communication Technology for Teachers

คำอธิบายรายวิชา
ความ รู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมได้

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

การบ้าน..ครั้งที่ 4

คำชี้แจง ให้ใส่บทความบล็อก "รายวิชา PC54504" ตามหัวข้อต่อไปนี้
 1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อสังคม
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - องค์ประกอบและขั้นตอนของระบบสารสนเทศ
    - ระะบบและวิธีการเชิงระบบ
3. อินเทอร์เน็ต
    - ความหมายและความสำคัญของอินเทอร์เน็ต
    - ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. จงยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน
 **หมายเหตุ  ให้ใส่รูปภาพประกอบ พร้อมกับการใช้แทรกการข้ามเพื่อไม่ให้ข้อความยาเกินไป และใส่ลิงค์แหล่งที่มาของบทความด้วย

คำชี้แจง ให้ตกแต่งบล็อก รายวิชา PC54504 โดยการตกแต่ง Gadget ให้สวยงาม
ให้ตกแต่งส่วนของ Gadget ให้สวยงามและเหมาสมกับเนื้อหา ให้ครบสมบูรณ์ที่สุด 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น