ยินดีต้อนรับเข้าสู่...รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers (PC54504) สำหรับนักศึกษา ค.บ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่1, หมู่ 2, และ ค.บ.1 พลศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
Information and Communication Technology for Teachers

คำอธิบายรายวิชา
ความ รู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมได้

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

การบ้าน..ครั้งที่ 3


รายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (20 คะแนน)
โดยมีหัวข้อ ดังนี้
1.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์
4.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
5.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดในการทำรายงาน (20 คะแนน)
- รูปเล่มรายงาน 10 คะแนน(งานกลุ่ม) ประกอบด้วย ปกหน้า-ปกหลัง, คำนำ, สารบัญ, เนื้อหา+ภาพประกอบ, บรรณานุกรม (ส่งรูปเล่มพร้อมกับแผ่นPresent Powerpoint)
- Power Point 5 คะแนน (คะแนนกลุ่ม)
- การนำเสนอ 5 คะแนน(นำเสนอเป็นรายบุคคล) ประกอบด้วย การเตรียมตัว, การแนะนำตัว, การพูดนำเสนอน่าสนใจ, การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง

นัดวัน Present
- ค.บ. 1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 (วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557)
- ค.บ. 1 พลศึกษา (วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557)
- ค.บ. 1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 2 (วันพุธที่ 29 มกราคม 2557)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น